Strøm

Vedtekter

  Org nr.  997 278 003

Vedtekter for sameiet Skogskolonien Roland

Versjon

1.8

Laget dato

08.02.2022

Laget av

Styret

Godkjent av

Årsmøtet

Godkjent dato

22.03.2022Revidert av

Styret

Innholdsfortegnelse 1.     Referanser 2.     Innledning 3.     Formål 4.     Virkeområde 5.     Seksjon 6.     Rettigheter 7.     Økonomiske forpliktelser 8.     Dugnad 9.     Fremleie eller utleie 10.        Byggemeldinger e.l. 11.        Nabovarsel 12.        Retten til reseksjonering 13.        Salg og kjøp 14.        Pantsettelse 15.        Overdragelse 16.        Sanksjoner 17.        Pålegg 18.        Styret 19.        Driften 20.        Revisjon 21.        Årsmøtet 21.1         Årsmøtets oppgaver 21.2 Stemmerett/stemmegivning 21.3 Ekstraordinært årsmøte 22.        Medlemsmøter 23.        Vedtektsendringer 24.        Oppløsning 25.        Utfyllende bestemmelser 25.1         Generelt 25.2         Ro 25.3         Vann 25.4         Fast bopel 25.5         Gjerder 25.6         Veier og stier 25.7         Beplantning 25.8         Trær 25.9         Renovasjon 25.10       Dyrehold 25.11       Båter 25.12       Sameiets eiendeler 25.13       Motorkjøretøy 25.14       Skytevåpen 25.15       Bommen 25.16       Fotball
1.   Referanser -          Lov om eierseksjoner (2017) -          Plan- og bygningsloven (2008) -          Markaloven (2009) -          Ski kommunes reguleringsplan for Skogskolonien Roland (2006). 2.   Innledning Skogskolonien Roland ble stiftet 17.09.1948 og ble da stiftet som et andelslag. Skogskolonien Roland eier tomten nordøst for Rolandsvannet, på ca. 108 dekar i Nordre Follo kommune i Viken fylke. Skogskolonien Rolands adresse er: Skogskolonien Roland, 1404 Siggerud.   Fra 12.05.2021 ble eiendommen seksjonert, tinglyst og registrert i Kartverket som et eierseksjonssameie med nr. 3020 102/32 (hhv. Kommune- gårds- og bruksnummer). 3.   Formål Formålet med sameiet er å skaffe seksjonseierne et rimelig og godt fritids- og feriested. Videre skal sameiet legge til rette for infrastruktur og fellesanlegg slik at seksjonseierne kan oppføre hytter innenfor gjeldende regler. 4.   Virkeområde Vedtektene gjelder på sameiets eiendom. Seksjonseierne plikter å rette seg etter disse vedtekter. Vedtektene gjelder også for seksjonseiernes familie, venner, gjester eller andre som seksjonseierne lar benytte området. 5.   Seksjon En person kan kun være eier eller medeier av to seksjoner. Kun privatpersoner kan bli seksjonseier. Ved kjøp av en seksjon, blir kjøper seksjonseier. Kjøp av seksjon må godkjennes av styret og kan ikke nektes uten saklig grunn. Eventuelt avslag kan klages til årsmøtet. For øvrig vises til bestemmelsene i eierseksjonslovens § 23. 6.   Rettigheter Når styret har fått bekreftet melding om ny seksjonseier, får vedkommende møterett og stemmerett ved årsmøtet. 7.   Økonomiske forpliktelser Årsmøtet fastsetter årsavgiftens størrelse. Den skal betales i henhold til fastsatt frist. Ved salg av seksjon, betales eierskiftegebyr av selger. Eierskiftegebyret utgjør fire ganger rettsgebyret. Seksjonseierne plikter å betale økonomiske forpliktelser innen forfall. Det påløper et purregebyr dersom regninger ikke er betalt innen forfall. 8.   Dugnad Styret ved plankomiteen arrangerer dugnader i løpet av året. Styret ber seksjonseierne å delta på disse dugnadene, da egeninnsats fra seksjonseierne i stor grad bidrar til å holde årsavgiften så lav som mulig. Arbeid på dugnader skjer på eget ansvar. 9.   Fremleie eller utleie Seksjonseierne må ikke fremleie eller leie ut sine hytter uten styrets samtykke. Utleie kan ikke nektes uten saklig grunn. 10.  Byggemeldinger e.l. Meldinger etter plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan skal sendes Nordre Follo kommune. Styret skal ha kopi av meldingen med vedlegg for å kunne komme med skriftlig uttalelse til Nordre Follo kommune. Styret skal vurdere om tiltaket ligger innenfor reguleringsplanen, samt er i samsvar med historikk, skikk, sedvane, tradisjon, osv. i slike saker. Arbeidet må ikke påbegynnes før tiltak(et)/-ene er godkjent av Nordre Follo kommune.  Søknader skal inneholde en fremdriftsplan og eventuelt behov for anleggsvei. Seksjonseieren kan bli pålagt å gjenopprette opprinnelig adkomstvei. Sprengningsarbeider skal godkjennes av styret og er ikke tillatt i tiden 15. juni til 1. september. 11.   Nabovarsel De berørte hyttenaboer og styret skal varsles med nabovarsel om byggemeldinger. Skjema for nabovarsel i ordinære kommunale byggesøknader skal benyttes. 12.  Retten til reseksjonering Seksjonseier har rett til å reseksjonere når det utbygges i tråd med reguleringsplanens bestemmelser om utnyttelse. Den seksjonen/de seksjonene som utløser behovet for reseksjoneringen, skal søke om og betale gebyret/kostnaden for dette. 13.   Salg og kjøp   Når en seksjon skal selges, er det avtalt forkjøpsrett i sameiet. Ønsker en seksjonseier å selge sin seksjon, må dette meldes skriftlig til styret, med oppgave over pris, kjøpers navn og adresse. Kjøper skal godkjennes av styret, men kan ikke nektes uten saklig grunn. Styret plikter å informere de øvrige seksjonseiere om salget. Frist for forkjøpsrett er 14 dager etter publisering. Styret eller en av seksjonseierne kan bruke forkjøpsrett innen 14 dager etter at salget ble publisert. Forkjøpsrett vil si at man går inn som kjøper ved å betale oppgitt salgssum. Selger plikter å opplyse kjøper om sameiets vedtekter før kjøpekontrakt signeres. Vedtektene bør inngå i salgsoppgave, prospekt, e.l. 14.   Pantsettelse Eiendommen eller deler av denne, kan ikke pantsettes. Det er kun tillatt for den enkelte seksjonseier å pantsette sin seksjon. 15.   Overdragelse Overdragelse av seksjon skal meldes skriftlig til styret av seksjonseier/e. Overdragelse av seksjonen kan bare skje med styrets samtykke, men ikke nektes uten saklig grunn. Overdragelsen er først gyldig når ny seksjonseier er meddelt styret og bekreftet av styrets leder. 16.   Sanksjoner Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonslovens §§ 38 og 39. Hvis seksjonseiers oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. 17.   Pålegg Styret eller det valgte organ på Skogskolonien Roland som styret gir fullmakt, kan gi seksjonseierne pålegg om å følge vedtektene innen rimelig frist. 18.  Styret Sameiet ledes av et styre på 5 seksjonseiere. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem. I tillegg er det 2 varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet for 2 år. Styreleder skal velges særskilt av årsmøtet. Varamedlemmene velges av årsmøtet for 1 år. Styret kan treffe vedtak når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Det føres protokoll over styrets forhandlinger, hvor alle vedtak føres inn. Lagets navn tegnes av minst 2 fra styret. Ved inhabilitet i saker skal styremedlemmet fratre behandlingen. Styret utarbeider årsberetning og regnskap ved årets slutt. Dette fremlegges på årsmøtet sammen med budsjett for kommende år. Styrets godtgjørelse fastsettes av årsmøtet. 19.  Driften Styrets leder innkaller til de styremøter som anses nødvendig. Styret plikter å påse at det føres nøyaktig regnskap over sameiets virksomhet. Regnskapet følger kalenderåret. Alle regnskap fra det foregående år bør være avsluttet innen utgangen av januar måned påfølgende år. 20.   Revisjon Årsmøtet velger 2 revisorer til å revidere sameiets regnskap. Disse velges for 2 år. Det kan også ansettes fagrevisorer. Revisorene skal påse at regnskapene føres på betryggende måte. Årsrevisjon og ettersyn bør være avsluttet og beretning gitt innen 1. mars påfølgende år. Årsregnskap og beretning skal forelegges årsmøtet. 21.  Årsmøtet Årsmøtet er sameiets høyeste myndighet. Årsmøtet holdes innen utgangen av juni hvert år, og ledes av leder eller dirigent valgt blant møtedeltakerne på møtet. Styret innkaller årsmøtet med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. Årsmøtedokumenter, dvs. fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, skal sendes ut til seksjonseierne senest 2 uker før årsmøtet. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. Alle som er oppført som seksjonseiere, har adgang til årsmøtet. Styret kan godkjenne at andre personer og/eller media er til stede. Alle avgjørelser på årsmøtet tas med flertall av de som faktisk møter opp på årsmøtet.   21.1    Årsmøtets oppgaver a.       Godkjenne de stemmeberettigede b.      Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden c.       Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen d.      Behandle styrets og komitéenes årsmeldinger e.       Behandle regnskap for siste år f.        Behandle innkomne forslag og saker g.       Behandle budsjett for kommende år, inkludert årsavgift, eierskiftegebyr og purregebyr h.      Foreta valg av: -          Styret med leder, nestleder, sekretær, kasserer, et styremedlem og to vara-styremedlemmer eller de av disse som er på valg -          To revisorer -          Leder og medlemmer til særskilte komitéer som årsmøtet har vedtatt å opprette -          Valgkomité med minst to medlemmer. 21.2 Stemmerett/stemmegivning Myndige personer som seksjonseieren har gitt skriftlig fullmakt, kan avgi stemme på vegne av seksjonseier. Det kan kun avgis én stemme pr. seksjon. For at et vedtak skal være gyldig, må det være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag og det fremmes krav om det. Ved skriftlige valg kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som ikke inneholder foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget med loddtrekning.                                    21.3 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte i sameiet innkalles av styret med minst 3 dagers varsel etter: a)      vedtak på årsmøte i sameiet b)      vedtak i styret i sameiet c)      dersom minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.   Ekstraordinært årsmøte i sameiet kan bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. 22.   Medlemsmøter Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig, eller når et flertall av seksjonseierne krever det. 23.   Vedtektsendringer Vedtektsendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i sameiet etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 24.   Oppløsning Oppløsning av sameiet kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 100%. Hvis sameiet oppløses, skal virksomheten avvikles og seksjonskapitalen betales tilbake til seksjonseierne etter at forpliktelser er dekket og såfremt det er midler til det. Mulig overskudd skal deles mellom seksjonseierne. Jf for øvrig § 51 i eierseksjonsloven. 25.   Utfyllende bestemmelser 25.1    Generelt Alle som oppholder seg på sameiets eiendom, plikter å ta hensyn til andre. Søppel, hageavfall, avkapp og lignende skal innen rimelig tid fjernes. Det er spesielt viktig å ta hensyn når det gjelder støyende aktivitet som f.eks. motorredskaper. 25.2     Ro Det bør være ro på området etter klokken 24:00. 25.3    Vann Seksjonseierne plikter å ha en godt synlig stoppekran for sommervannet. Det er ikke tillatt å legge inn vann og kloakk i hytte eller uthus. Seksjonseierne henstilles til å ta hensyn ved bruk av vann og ikke bruke vann unødig. 25.4   Fast bopel 26.  Det er ikke tillatt å ha fast bopel i hyttene. 25.5    Gjerder Det er ikke tillatt å gjerde inn sin hytte eller deler av området. Styret kan godkjenne gjerder av sikkerhetsmessig art. 25.6   Veier og stier Det er ikke tillatt å legge beslag på eller stenge av ferdselsveier eller stier. Det er ikke tillatt å etablere nye ferdselsveier eller stier som er til ulempe for andre seksjonseiere. 25.7    Beplantning Det må ikke foretas beplantning eller lignende som innskrenker fellesområdene eller til sjenanse for naboer. Seksjonseiere plikter å holde beplantet areal ved like og holde øvrig vegetasjon i nærheten av egen hytte nede. 25.8    Trær Felling av trær på sameiets eiendom skal godkjennes av styret. Dette gjelder ikke trær som utgjør en fare for folk, hytter eller strømledninger. Ved nabotvister om dette skal styret kontaktes. Se reguleringsplanen. 25.9   Renovasjon Tømming av toaletter skal foregå i septiktankene. Bioposer skal ikke benyttes. Husholdningsavfall skal legges godt innpakket i søppelcontainer. Hvis denne er full eller ikke er satt ut, plikter seksjonseierne å ta med søppelet hjem. Utslagsvann må tømmes slik at det ikke sjenerer eller er til ulempe for andre. 25.10   Dyrehold Hunder bør holdes i bånd. Hundeeiere må fjerne hundeavføring. Husdyr utenom kjæledyr må godkjennes av styret. 25.11    Båter Det er kun tillatt å bruke kano og kajakk. Robåten er til beredskap ved ulykker og må ikke brukes på annen måte. 25.12   Sameiets eiendeler Disse må brukes med forsiktighet og under ansvar. Utlånt tilhenger, verktøy og redskap må etter bruk leveres tilbake i ordentlig og rengjort stand. Det er ikke tillatt å beholde slike eiendeler utover den tiden det tar å utføre aktuell jobb, normalt en dag. Styret har nøkler til redskapsbodene. 25.13   Motorkjøretøy Ved bruk av motorkjøretøy på området må det utvises ekstra aktsomhet. Det er tillatt å kjøre fram til sine hytter etter behov, så langt dette er forsvarlig uten å skade vei eller terreng. All annen kjøring innenfor området er forbudt. Tomgangskjøring er forbudt. Motorkjøretøy skal parkeres på parkeringsplassen. Dispensasjon fra parkeringsbestemmelsen kan gis av styret etter søknad. Dispensasjonen skal ligge synlig i frontruten i bilen. 25.14   Skytevåpen All bruk av skytevåpen er forbudt. Dette gjelder også luftgevær, unntatt på Festodden. 25.15   Bommen Bommen skal alltid låses. 25.16   Fotball Fotballspill bør foregå på fotballbanen.     Oslo, (22.03.2022)   Styret Skogskolonien Roland