Strøm

Reguleringsplan

Ark. L12/245

Vedtatt av Ski kommunestyre i møte 14.06.06

SKOGSKOLONIEN ROLAND, REGULERINGSBESTEMMELSER

Dato: 22.05.06, justert 14.06.06.

Planen er datert: 20.12.05

§1- FORMÅL

Formålet med planen er å følge opp kommuneplanens intensjon om bruk av området til

fritidsbebyggelse. Det legges til rette for at eksisterende bebyggelse kan utvikles og

moderniseres innefor gitte rammer. Dette bør imidlertid ikke skje slik at bygningenes historie og opprinnelige preg forsvinner.

§2- REGULERINGSFORMÅL

Det planlagte området er avgrenset med plangrense. Innenfor planområdet skal de enkelte

områder utnyttes i samsvar med angivelse på planen og disse bestemmelsene.

Området er disponert til følgende formål: (§25 PBL)

Byggeområder for fritidsbebyggelse B1- B4 (§25.1. ledd nr 1)

Spesialområde, Naturvernområde (§25.1. ledd nr 6)

Fellesområder (§25.1. ledd nr 7)

- Felles avkjørsel og parkeringsareal FA og FP

- Felles lekeplass – FL 1-2

- Felles grøntareal FG 1-5

- Annet fellesareal, grendehus FH

§ 3- BESTEMMELSER FOR BYGGEOMRÅDER

a) Fellesbestemmelser

Bebyggelsen gis en utforming der den enkeltes hyttes form, materialbruk og farger i størst mulig grad beholdes.

Gjerder eller levegger skal utformes med en materialbruk og farger som harmonerer med

omgivelsene. Terrasser kan avgrenses med levegger ut fra hytteveggen. Disse skal ha en max

høyde på 1,10 m over terreng, målt på aktuelt sted.

Skjøtsel skal ta sikte på å bevare den naturlige vegetasjonen. Eksisterende hageanlegg kan

opprettholdes, men ikke utvides på bekostning av den naturlige vegetasjonen.

b) Område for frittliggende fritidsbebyggelse, felt B1-B4.

Området skal bebygges med fritidsbebyggelse Hver fritidsbolig er å betrakte som en hovedbruksenhet.

Det skal ikke være mer enn 72 enheter.

Maksimal størrelse på hovedhuset er 30m² BYA, jfr NS 3940. I tillegg tillates overbygget terrasse på inntil 15m² BYA, jfr NS 3940. Overbygget kan ikke ha mer enn to tette vegger, hvorav én felles med hytta. Overbygget skal i takform, materialbruk, og farger harmonere med hytta.

Terrasser kan oppføres på max to sider av huset og ikke mer enn 4,0 meter ut fra husvegg.

Samlet terrasseareal er 25m², inkl. overbygget terrasse. Terrassen kan ikke ligge mer enn 1,0 meter over terreng på det høyeste punkt. I spesielle tilfeller der terrenget faller sterkt kan større høyder for terrasser godkjennes. Bestemmelser om terrasser omfatter alle typer bygde

anordninger unntatt rene jordfyllinger med plen eller annen vegetasjon.

Bygningen skal være i én etasje. Kjeller kan benyttes der det passer med terrenget. Maksimal gesimshøyde er 3,50 m og maksimal mønehøyde er 5,50 m. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. I sterkt skrånende terreng kan større høyder godkjennes.

Loftsrom kan benyttes til opphold dersom brannkrav ivaretas.

Uthus kan settes opp med max størrelse 10 m². Uthuset skal i materialbruk og farger harmonere med hovedhuset og skal være i én etasje uten kjeller.

Ved vurdering av tiltak på hyttene i område B3 og B4 skal det legges vekt på tilpasningen til

landskapet og fjernvirkningen sett fra vassdraget. Eventuelle byggverk skal i slik sammenheng søkes lagt med orientering bort fra vassdraget.

Maks takvinkel er 40 grader og det skal være saltak med møneretning som følger husets

lengderetning. Takoppløft eller arker tillates på én side. Sammenhørende grupper skal nytte

enhetlige løsninger.

Det tillates ikke innlagt vann på hyttene. Det tillates sommervann til utvendig vannpost ved hver hytte.

Det må utarbeides en helhetlig plan for hvordan hytteområdet skal sikres en teknisk, helsemessig og hygienisk bruk av biotoaletter. Planen skal behandles både av forurensings- og helsemyndighet for en samordnet vurdering, før det gis tillatelse til installering av nye toaletter på hyttene.

§ 4- SPESIALOMRÅDE NATURVERNOMRÅDE

Innenfor området skal terreng og vegetasjon bevares. Det er ikke tillatt med inngrep som forringer eller endrer verdien av eksisterende landskap og vegetasjon. Langs bredden av vassdraget skal det i jfr. vannressursloven § 11 opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Dette gjelder ikke for godkjente byggverk i vannkanten. Det tillates ikke oppføring av nye byggverk eller utvidelse av eksisterende byggverk i vernesonen.

I forbindelse med eksisterende badeplasser ved vannet tillates en forsiktig rydding av

vegetasjonen. På eksisterende gressplen tillates enkel terrengbehandling og tilrettelegging for friluftsaktivitet, i den grad dette ikke forringer naturkvalitetene.

Det er ikke anledning til å begrense allmennhetens tilgang til vernesonen med gjerder eller på annen måte.

§ 5 - FELLESOMRÅDER

a) Felles avkjørsel og parkeringsområde. Parkeringsplassen er felles for andelshavere og

besøkende til disse. Det skal være tilstrekkelig med parkeringsplasser til hyttekoloniens

behov. Det skal opparbeides plass til søppelkasser/-container og postkasser.

b) Felles kjørbar gangvei. På gangveger tillates kun nødvendig kjøring ved tunge transporter til hyttene og ved transport av uføre samt ved drift av kommunens skoger.

c) Felles lekeområde, FL 1-2. Området kan ha lekeapparater og anlegg for lek, ballbane, husker og liknende. De tiltak eller inngrep som gjøres må ikke ha farge eller form som er til ulempe for omgivelsene. Det må kun brukes stedegen vegetasjon ved planting.

d) Felles grøntareal, FG 1-5. Eksisterende parkanlegg kan opprettholdes, men ikke utvides på bekostning av det naturlige vegetasjonsbeltet. Det er ikke tillatt med hogst i området, men det kan søkes om felling av enkelttrær som er til fare for bebyggelsen. Begrunnet søknad stiles til Ski kommune. Det kan ikke gjøres inngrep som fyllinger eller murer.

Eksisterende fellesbygg skal bevares og vedlikeholdes slik at deres opprinnelige funksjon kan forstås og deres særpreg ikke endres.

e) Annet fellesareal, grendehus. Allerede oppførte bygninger skal kunne vedlikeholdes og

ombygges med det volum og de høyder de har i dag. Bebyggelsen skal ha en utforming der

materialbruk og farger harmonerer med sitt opprinnelige uttrykk.