Vedtekter
Husk: Sett bilen på parkeringsplassen!

INNHOLDSFORTEGNELSE

1       Referanser 1

2       Innledning . 2

3       Formål 2

4       Virkeområde . 2

5       Andelsbrev . 2

6       Rettigheter 2

7       Æresmedlemmer 2

8       Økonomiske forpliktelser 2

9       Dugnad . 2

10     Fremleie eller utleie . 3

11     Byggemeldinger e.l. 3

12     Nabovarsel 3

13     Salg og kjøp . 3

14     Pantsettelse . 3

15     Overdragelse . 3

16     Sanksjoner 4

17     Styret 4

18     Driften . 4

19     Revisjon . 4

20     Årsmøtet 4

20.1       Årsmøtets oppgaver 4

20.2       Valgbarhet 5

20.3       Stemmerett/stemmegivning . 5

20.4       Ekstraordinært årsmøte . 5

21     Andelseiermøter 5

22     Vedtektsendringer 6

23     Oppløsning . 6

24     Utfyllende bestemmelser 6

24.1       Generelt 6

24.2       Ro . 6

24.3       Vann . 6

24.4       Strøm .. 6

24.5       Fast bopel 6

24.6       Gjerder 6

24.7       Veier og stier 6

24.8       Beplantning . 6

24.9       Trær 6

24.10         Renovasjon . 7

24.11         Dyrehold . 7

24.12         Båter 7

24.13         Andelslagets eiendeler 7

24.14         Motorkjøretøy . 7

24.15         Skytevåpen . 7

24.16         Bommen . 7

24.17         Fotball

1    Referanser

Plan- og bygningsloven (2008).

Markaloven (2009).

Ski kommunes reguleringsplan for Skogskolonien Roland

(2006).

2    Innledning

Skogskolonien Roland (heretter kalt andelslaget) ble stiftet 1 7.9.1948 og er organisert som et andelslag. Andelslaget eier tomten nordøst for Rolandsvannet, med gårdsnummer 102, bruksnummer 32, på ca. 108 dekar i Ski kommune i Akershus fylke.   Andelslagets adresse er Skogskolonien Roland, 1404 Siggerud.  

3    Formål

Formålet med andelslaget er å skaffe andelseierne et rimelig

og godt fritids- og feriested. Videre skal andelslaget legge 

til r ette for infrastruktur og fellesanlegg slik at 

andelseierne kan  oppføre hytter innenfor gjeldene regler.


4  Virkeområde


Vedtektene gjelder på andelslagets eiendom. Andelseierne 

plikter å rette seg etter disse vedtekter. Ved å underskrive 

andelsbrevet, bekrefter man dette. Vedtektene gjelder 

også  for andelseiernes familie, venner, gjester eller andre 

som  andelseierne lar benytte området.

5    Andelsbrev

En person kan kun være eier eller medeier av én andel. Kun privatpersoner kan bli andelseier. Ved kjøp av en andel, blir kjøper andelseier. Kjøp av andel må godkjennes av styret og kan ikke nektes uten saklig grunn. Eventuelt avslag kan klages til årsmøtet.

6        Rettigheter

Utstedelse av andelsbrev gir møterett og stemmerett ved årsmøtet, rett til eksisterende hytte eller oppføring av hytte og disposisjon av grunn etter styrets anvisninger og i henhold til reguleringsplan for området. Tomten eies av andelslaget, andelseier eier kun andelsbrevet med de plikter og rettigheter det gir og hytta.


Etter søknad til styret kan andelseiers ektefelle, samboer, partner, søsken og andre også stå oppført i andelsbrevet. Imidlertid må en person defineres som ansvarlig med tanke på stemmerett, post, styrets oversikt over andelseiere, økonomi, kommunale saker, etc. Alle som er oppført i andelsbrevet, har forslagsrett til årsmøtet.

7    Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan foreslås av andelseierne, styret vedtar

eller forkaster forslagene.

8    Økonomiske forpliktelser

Årsmøtet fastsetter andelsavgiftens størrelse. Den skal betales i henhold til fastsatt frist.

Inntredelsesgebyr fastsettes av årsmøtet. Inntredelsesgebyret må betales før man formelt er å regne som andelseier.

Andelseierne plikter å betale økonomiske forpliktelser innen forfall. Styret kan kreve et purregebyr hvis regninger ikke er betalt innen fristen.

9   Dugnad

Styret ved plankomiteen arrangerer frivillige dugnader i løpet av året. Dugnader er ikke pliktarbeid. Arbeid på dugnader skjer på eget ansvar.

10    Fremleie eller utleie

Andelseierne må ikke fremleie eller leie ut sine hytter uten styrets samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.


11   Byggemeldinger e.l.

Meldinger etter plan- og bygningsloven og gjeldende

reguleringsplan skal sendes Ski kommune. Styret skal ha 

kopi  av meldingen med vedlegg for å kunne komme med 

skriftlig uttalelse til Ski kommune. Styret skal vurdere om 

tiltaket ligger innenfor reguleringsplanen samt i samsvar 

med  historikk, skikk, sedvane, tradisjon, o.s.v. i slike saker.

Arbeidet må ikke påbegynnes før tiltaket/ene er godkjent av Ski kommune.  Søknader skal inneholde en framdriftplan og eventuelt behov for anleggsveg. Andelseieren kan bli pålagt å gjenopprette opprinnelig adkomstvei.


Sprengningsarbeider skal godkjennes av styret og er ikke tillatt i tiden 15. juni til 1. september.

12     Nabovarsel

De berørte hyttenaboer og styret skal varsles med 

nabovarsel om byggemeldinger. Skjema for nabovarsel i 

ordinære kommunale byggesøknader skal benyttes.

13     Salg og kjøp

Ønsker en andelseier å selge sitt andelsbrev og hytte, må 

dette meldes skriftlig til styret, med oppgave over pris, 

kjøpers navn og adresse. Kjøper skal godkjennes av styret, 

men kan ikke nektes uten saklig grunn. Styret plikter å 

informere de øvrige andelseiere om salget. Frist for 

forkjøpsrett er 14 dager etter publisering. Styret eller en 

av andelseierne kan bruke forkjøpsrett innen 14 dager etter 

at salget ble publisert.


Forkjøpsrett vil si at man går inn som kjøper ved å betale oppgitt salgssum. Selger plikter å opplyse kjøper om andelslagets vedtekter før kjøpekontrakt signeres. Vedtektene bør inngå i salgsoppgave, prospekt, e.l. Salgskontrakt må være undertegnet av alle som er oppført i andelsbrevet.

Ved kjøp av hytte på forkjøpsrett, må kjøper selge sin andel 

eller bli strøket fra andelsbeviset.

14     Pantsettelse

Pantsettelse av andelsbrevet kan bare skje med styrets 

samtykke. Eiendommen, eller deler av denne, kan ikke 

pantsettes.

15     Overdragelse

Overdragelse av andelsbrev skal meldes skriftlig til styret 

av andelseier/e. Overdragelse av andelsbrevet kan bare skje 

med styrets samtykke.

Overdragelsen er først gyldig når gammelt andelsbrev er levert styret eller bekreftet makulert og nytt andelsbrev er utstedt og underskrevet av ny andelseier, styrets leder og en annen fra styret.

En andelseier kan overføre sitt andelsbrev og hytte til følgende uten at forkjøpsrett utløses:

- familiemedlemmer i rett opp- eller nedstigende linje

- søsken

- nieser/nevøer

- svigerdatter eller -sønn

- ektefelle, samboer eller partner og søsken av disse,

   eller deres barn

- husstandsmedlem etter borettslagsloven

Det samme gjelder ved andelseiers død. Skifteattest skal fremvises. 

16     Sanksjoner

Opptrer en andelseier i strid med disse vedtekter, oppfører 

seg utilbørlig eller på annen måte skader andelslagets 

interesser, kan man bli utelukket fra andelslaget etter 

beslutning av styret. Styrets vedtak kan klages til årsmøtet. 

Utelukket andelseier plikter omgående å overdra/selge sitt 

andelsbrev og hytte, se punkt 11 og 13.

Andelseier som skylder andelsavgift for mer enn et år, mister sine rettigheter og kan utelukkes som andelseier av styret.

17     Pålegg

Styret eller det valgte organ på Skogskolonien Roland som styret gir fullmakt, kan gi andelseierne pålegg om å følge vedtektene innen rimelig frist.

18     Styret

Andelslaget ledes av et styre på 5 andelseiere. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem. I tillegg er det 2 varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet for 2 år. Varamedlemmene velges av årsmøtet for 1 år. Styret kan treffe vedtak når minst 3 styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Det føres protokoll over styrets forhandlinger, hvor alle vedtak føres inn. Lagets navn tegnes av minst 2 fra styret. Ved inhabilitet i saker skal styremedlemmet fratre behandlingen.

Styret utarbeider årsberetning og regnskap ved årets slutt. Dette fremlegges på årsmøtet sammen med budsjett for kommende år. Styrets godtgjørelse fastsettes av årsmøtet.

19     Driften


Styrets leder innkaller til de styremøter som anses 

nødvendig. Styret plikter å påse at det føres nøyaktig 

regnskap over lagets virksomhet. Regnskapet følger 

kalenderåret. Alle regnskap fra det foregående år bør være 

avsluttet innen utgangen av januar måned påfølgende år.

20     Revisjon

Årsmøtet velger 2 revisorer til å revidere andelslagets regnskap. Disse velges for 2 år. Det kan også ansettes fagrevisorer. Revisorene skal påse at regnskapene føres på betryggende måte. Årsrevisjon og ettersyn bør være avsluttet og beretning gitt innen 1. mars påfølgende år. Årsregnskap og beretning skal forelegges årsmøtet.

21     Årsmøtet

Årsmøtet er andelslagets høyeste myndighet. Årsmøtet 

holdes i mars eller april hvert år og ledes av leder eller 

dirigent valgt blant møtedeltakerne på møtet.


Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til

styret senest 4 uker før årsmøtet. Årsmøtepapirer, dvs.

fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter

med forslag, skal   sendes ut til andelseierne senest 2 uker

før årsmøtet.

Alle som er oppført i andelsbrevet har adgang til årsmøtet. 

Ektefelle, samboer eller andre personer med nær 

tilknytning  til andelseier kan delta på årsmøtet. Styret kan 

godkjenne at andre personer og/eller media er til stede.


Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig dersom 1/4 av 

de  stemmeberettigede er til stede.  Dersom årsmøtet ikke 

er beslutningsdyktig kan det innkalles til årsmøte på nytt 

uten krav om minimumsdeltakelse.

21.1      Årsmøtets oppgaver

1.              Godkjenne de stemmeberettigede


2.              Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.              Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4.              Behandle styrets og komiteenes årsmeldinger

5.              Behandle regnskap for siste år

6.              Behandle innkomne forslag og saker

7.              Behandle budsjett for kommende år, inkludert andelsavgift, inntredelsesavgift og purregebyr

8.              Foreta valg av:

a)              Styret med leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett styremedlem og to varastyremedlemmer eller de av disse som er på valg.

b)             To revisorer.

c)              Leder og medlemmer til særskilte komiteer som årsmøtet har vedtatt å opprette.

d)             Valgkomité med minst to medlemmer.

21.2  Valgbarhet

Andelseiere, de som er oppført i andelsbrevet, ektefelle, samboer og personer med nær tilknytning til andelseier, kan stille til valg.

21.3 Stemmerett/stemmegivning

Myndige personer som andelseieren har gitt skriftlig 

fullmakt kan avgi stemme på vegne av andelseier. Det kan 

kun  avgis én stemme per andelsbrev. For at et vedtak skal 

være gyldig må det være truffet med alminnelig flertall av 

de avgitte stemmene

For å ha stemmerett, må andelseier ha vært andelseier i minst 1 måned og ha oppfylt forpliktelsene som andelseier.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett 

forslag  og det fremmes krav om det.

Ved skriftlige valg kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.

Stemmesedler som er blanke, eller som ikke inneholder foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det stemmes over, teller ikke, og stemmene ansees som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer

enn halvparten av de   avgitte stemmer, foretas omvalg mellom

de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved

omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer.  Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer.  Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.  Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget med loddtrekning.                                     

21.4  Ekstraordinært årsmøte


Ekstraordinært årsmøte i andelslaget innkalles av styret 

med minst 14 dagers varsel etter:

1.     Vedtak på årsmøte i andelslaget

2.     Vedtak i styret i andelslaget

3.     Skriftlig krav fra 1/3 av andelslagets andelseiere.

Ekstraordinært årsmøte i andelslaget kan bare behandle de

saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av 

årsmøtet.

22    Andelseiermøter

Andelseiermøter holdes når styret finner det nødvendig, 

eller  når et flertall av andelseierne krever det.

23     Vedtektsendringer

Vedtektsendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i andelslaget etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

24   Oppløsning

Oppløsning av andelslaget kan bare behandles på ordinært 

årsmøte.  Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, 

innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at 

oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 

flertall. Hvis andelslaget oppløses, skal virksomheten 

avvikles  og andelskapitalen betales tilbake til andelshaverne, 

etter at forpliktelser er dekket og såfremt det er midler til 

det. Mulig overskudd skal deles mellom andelshaverne.25     Utfyllende bestemmelser

25.1     Generelt

Alle som oppholder seg på andelslagets eiendom, plikter å ta hensyn til andre. Søppel, hageavfall, avkapp og lignende skal innen rimelig tid fjernes. Det er spesielt viktig å ta hensyn når det gjelder støyende aktivitet som f.eks. motorredskaper.

25.2     Ro

Det bør være ro på området etter klokken 2400.

25.3     Vann

Andelseierne plikter å ha en godt synlig stoppekran for 

sommervannet. Det er ikke tillatt å legge inn vann og kloakk i 

hytte eller uthus. Andelseierne henstilles til å ta hensyn ved 

bruk av vann og ikke bruke vann unødig.


25.4     Strøm


Alle hytter skal ha 10 ampere sikringer og strømmåler som 

kan kontrolleres av styret eller den styret utpeker. 

Andelseierne henstilles om å ta hensyn og ikke bruke strøm 

unødig.


25.5    Fast bopel

Det er ikke tillatt å ha fast bopel i hyttene.

25.6     Gjerder

Det er ikke tillatt å gjerde inn sin hytte eller deler av området. Styret kan godkjenne gjerder av sikkerhetsmessig art.

25.7     Veier og stier

Det er ikke tillatt å legge beslag på eller stenge av

ferdselsveier eller stier. Det er ikke tillatt å etablere nye 

ferdselsveier eller stier som er til ulempe for andre 

andelseiere.

25.8     Beplantning

Det må ikke foretas beplantning eller lignende som innskrenker fellesområdene eller til sjenanse for naboer. Andelseiere plikter å holde beplantet areal ved like og holde øvrig vegetasjon i nærheten av egen hytte nede.

25.9     Trær

Felling av trær på andelslagets eiendom skal godkjennes av styret. Dette gjelder ikke trær som utgjør en fare for folk, hytter eller strømledninger. Ved nabotvister om dette skal styret kontaktes. Se reguleringsplanen.

25.10  Renovasjon

Tømming av toaletter skal foregå i septiktankene. Bioposer skal ikke benyttes. Husholdningsavfall skal legges godt innpakket i søppelcontainer. Hvis denne er full eller ikke er satt ut, plikter andelseierne å ta med søppelet hjem. Utslagsvann må tømmes slik at det ikke sjenerer eller er til ulempe for andre.

25.11   Dyrehold


Hunder bør holdes i bånd. Hundeeiere må fjerne

hundeavføring. Husdyr utenom kjæledyr må godkjennes av

styret.

25.12  Båter

Det er kun tillatt å bruke kano og kajakk. Robåten er til beredskap ved ulykker og må ikke brukes på annen måte.

25.13  Andelslagets eiendeler


Disse må brukes med forsiktighet og under ansvar. Utlånt 

tilhenger, verktøy og redskap må etter bruk leveres tilbake 

ordentlig og rengjort stand. Det er ikke tillatt å beholde 

slike eiendeler utover den tiden det tar å utføre aktuell 

jobb, normalt en dag. Styret har nøkler til redskapsbodene.

25.14  Motorkjøretøy

Ved bruk av motorkjøretøy på området må det utvises 

e kstra aktsomhet. Det er tillatt å kjøre fram til sine hytter 

etter behov, så langt dette er forsvarlig uten å skade vei 

eller terreng. All annen kjøring innenfor området er 

forbudt.  Tomgangskjøring er forbudt. Motorkjøretøy skal 

parkeres på parkeringsplassen. Dispensasjon fra 

parkeringsbestemmelsen kan gis av styret etter søknad. 

Dispensasjonen skal ligge synlig i frontruten i bilen.

25.15  Skytevåpen

All bruk av skytevåpen er forbudt. Dette gjelder også

luftgevær, unntatt på Festodden.

25.16  Bommen

Bommen skal alltid låses.

25.17  Fotball

Fotballspill bør foregå på fotballbanen.

   


____________________________

           Oslo, 15. oktober 2018

Styret i Skogskolonien Roland